Om klubben

Helsinge Bridgeklub er stiftet i efteråret 1971.

Formålet er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet og interessen for bridge (citat: §2 i klubbens vedtægter).

Klubbens faste spilleaften er onsdag kl. 18.30 - ca. 22.30. Der spilles i perioden primo september til ultimo april. Sæsonen afsluttes med ordinær generalforsamling sidste onsdag i april.

Klubbens turneringer afvikles som såvel par- som holdturneringer.

Klubben tilbyder undervisning for nye spillere. Undervisningstidspunkt er onsdage kl. 16.30 til 18.00 - opstart første onsdag i september og afsluttes næstsidste onsdag i april året efter.

Helsinge Bridgeklub ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt på klubbens generalforsamling i henhold til vedtægternne.

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:

Formand: Birgitte Rosenquist: telefon: 22 13 48 58, Email:formand@helsingebridge.dk

Kasserer: Hanne Brøndum Larsen: telefon: 53 35 19 46, Email: kasserer@helsingebridge.dk

Medlem: Ida kjærgaard: telefon 21 47 49 42, Email: ida@helsingebridge.dk

Medlem: Jette Brown: telefon 26 18 31 34, Email: jette@helsingebridge.dk

Medlem: Jens-Ole Andersen: telefon: 50 46 24 12, Email: jens-ole@helsingebridge.dk

Referater af bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8 maj.

Til stede: Alle i bestyrelsen deltog.

Jens-Ole forelagde Helsingørs arrangement for hvervning af nye medlemmer.

Drøftelse, hvorefter alle var enige om, at Sven-Erik skulle kontakte Helle Elbro den 25.5, hvor han deltager i et kursus, hvor hun er til stede.

Vi afventer situationen.

2. Kulturnatten.

Jette korrigerer flyers og sender dem til Birgitte, som printer dem ud.

Birgitte laver flyers til nybegyndere.

Birgitte køber 2 pavilloner. En til klubbens eje, den anden som erstatning for den pavillon, som blev ødelagt sidste år på Kulturnatten.

Arbejdsopgaver i.f.m. Kulturnatten blev uddelegeret.

3. Vedr. ansøgningen til diverse Fonde.

Sven-Erik orienterede. Pt har vi kun hørt fra 1 fond.

Drøftelse af forskellige scenarier. Vi afventer situationen.

4. Turneringsleders forslag til turneringsplan.

Orientering og drøftelse, hvorefter alle godkendte planen.

5. Vinpræmier.

Punktet tages op inden sæsonstart.

6. Introaftener.

21.8 og 28.8. er introaftener.

Nærmere indhold besluttes senere.

7. Evt

Næste bestyrelsesmøde er den 13.august kl. 19 hos Ida.


Bestyrelsesmøde søndag den 10. marts 2024 kl. 13.00

1.Bestyrelsen var fuldtallig.
2.Planlægning af generalforsamling den 24. april. Ida bestiller smørrebrød. 2,5 stk. pr person. Pris: 50 kroner pr person. Prisen er inklusiv 1genstand. Gratis kaffe og te. Spisning fra kl. 18. Generalforsamling fra kl. 19. Derefter bridge med fremmed makker. Jette laver opslag, der sendes til Birgitte, som videresender det til medlemmerne. Indkaldelsen skal sendes ud senest 3.april.Tilmelding,spisning senest den 14, april.  
Dirigent: Bestyrelsen foreslår Jens-Ole Andersen. Referent: Bestyrelsen foreslår Jette Brown. Valg: Følgende er på valg. Formand Birgitte Rosenquist samt Jens-Ole Andersen og Jette Brown. Alle er villige tilgenvalg. Valg af revisor: Medlemmerne spørges på generalforsamlingen,om der er en, der vil være revisor. Niels Hammerich kan spørges inden.Formanden laver selv sin beretning. På bestyrelsesmødet blev det lagt op til, at beretningen også gerne må være fremadrettet indeholdende Turnusordning, Bridge+More m.m
Forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.    
3. Kortblanding: Drøftelse af hvilken slags kortblanding klubben ønsker at benytte fremover. Der er 3 muligheder: 1. Afhentning af blandede kort i Hillerød. 2. Vi blander selv. Udstyr skal anskaffes. 3. Bridge+More. Man blander ved bordene. Udstyr skal anskaffes. Bestyrelsen besluttede efter grundig drøftelse at arbejde på at kunne indkøbe 10 Bridge+More bordblandemaskiner. Følgende Fonde og virksomheder skal ansøges: Veluxfonden - SparNord Fonden - Distrik Nordsjællands Udviklingspulje - Det grønne hus samt Gribskov Kommunes Udviklingspulje.   10 stk Bridge+More vil koste Ca 57.000 kr.
4. Bogføring og regnskab: Sven-Erik undersøger, hvilke gratis regnskabsuligheder, der er på markedet. Der er i dag ingen krav til digitalt regnskabsføring, når foreningens indtægter er under 100.000kr.
5. Den 3. og 10. april spilles parmesterskab. Den 17. april spilles ekstraordinært over hele landet Klubsølv i forbindelse med EM, som afholdes i Herning sidst i juni.
6. Evt: Intet.
JetteReferat af bestyrelsesmøde i Helsinge Bridgeklub onsdag den 28.3.2024. kl. 17.
1. Evaluering af Skudårssølv: Alle var enige om, at det var en succes, som kunne gentages næste år. Hvis dette er tilfælde skal vi huske at få parkeringstilladelse til hele dagen.
Forplejningen var fin. Dog ingen spegepølse næste år, men flere fiskefileter.
2. Der afholdes EM i bridge i Herning. I den forbindelse afholdes klubsølv den 17. april. Bestyrelsen besluttede, at den skal vi spille, med de ændringer i sæsonplan, det må give. Sven-Erik er enig.
3. Sidste frist for meddelelser i Bridgebladet er 1. marts.
Med dette i tankerne besluttede bestyrelsen, at evt. Sommerbridge i samarbejde med Tisvildeleje og Gilleleje skal annonceres lokalt. Samarbejde med de to klubber indebærer, at alle er medlem af Danmarks Bridgeforbund.
4. Undervisning i næste sæson: Sven-Erik er positiv, og bestyrelsen bakker op. Alle møder tidligt på spilleaftner 1 gang om måneden. Vi forsøger at få nogle hjælpere.
5. Foreløbigt regnskab for Skudårssølv beløber sig til 6.500 kr.
6. Nyt bestyrelsesmøde: Søndag den 10. marts kl. 13 i Helsinge hos Hanne.
Punkter til næste gang.
Generalforsamling
Realbridge
Kulturnat
Bridge+More _ Blandemaskine
Ansøgning til Veluxfonden.
Jette


Referat af bestyrelsesmøde 10. januar 2024

1. Sølvturneringen den 25. februar.

Birgitte skaffer hjælpere til dagen.

Christian henter mad, som består af 2 stk. smørrebrød til hver.

Der er gratis kaffe og te hele dagen. Hanne, Ida og Jette bager til eftermiddagskaffen.

Tallerkener, bestik og kaffekrus tages fra de to køkkener.

Der skal dækkes bord om lørdagen, og det meste skal klargøres inden søndag.

Jens-Ole og Jette behøver ikke at møde om lørdagen.

Præmier på dagen:

1. præmien i alle 3 rækker er et kontantbeløb til hver.

2. præmien i alle 3 rækker er 2 flasker vin til hver.

3. præmien I alle 3 rækker er 1 flaske vin til hver.

En spurtpræmie (chokolade) i alle rækker både formiddag og eftermiddag.

Ida prøver at få sponsorater til dagen. Efterfølgende vil Ida, Jens-Ole og Jette tale med Niels Hammerich vedr. sponsorering af nogle af præmierne.

2. Kortlægningsmaskine.

Inden vi tager en endelig beslutning vedr. type, vil vi afprøve Bridge + More på en spilleaften.

3. Evaluering af juleafslutning.

Enighed om, at afslutningen var en succes.

4. Præmier ved turneringer.

Parturnering nr. 3 slutter den 24.1. Vinpræmie til nr. 1 i n/S og ø/v i hver række. 8 flasker.

Parturnering nr. 4 løber fra den 7.2 til og med den 6.3. - Der er præmier efter forbedring af handicap til nr 2 i hver række og til nr. sidst i hver række. 8 flasker.

Ved afslutning på holdturneringen den 13.3 er der præmie til vinderholdet i begge rækker. 8 flasker.

Klubmesterskab for par fra 20.3 til 17.4: Præmier til nr. 1 samt til de næstsidste i hver række. 8 flasker

Generalforsamling: Der trækkes lod om makker, og der spilles uden handicapregulering. Ingen præmier.

5. Orientering fra Hanne: Klubbens beholdning er p.t. 21.000 kr. Hanne har købt ny blækpatron til printeren.

6. Mødeplan: kl. 17.

17.1. - Ida

24.1. - Jens-Ole og Jette

31.1. - Birgitte

7.2. - Hanne

7. Evt.
Næste møde er 31.1. Kl. 17.30.


Jette


Referat af bestyrelsesmøde den 1. november 2023.

Til stede: Birgitte, Hanne, Ida ,Jens-Ole og Jette.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Klubbens velvære: Drøftelse. - Konklusion: Det kører godt. Vi opretholder gratis kaffe og chokolade.

3. Økonomi. Orientering og drøftelse. Økonomien arter sig som forventet. Ingen problemer.  

4. Juleafslutning: Dato den 13. december. Pris 100 kr. pr  person. Ida kontakter Kvickly ang. en buffet. Tilmelding senest 30. november. Man er først tilmeldt, når man har indbetalt 100 kr. Pengene kan indbetales på Mobile Pay. Tidspunkt kl. 18.00.

5. Evaluering af mødet med Frivillighedscentret: Et udmærket møde. Hjemmesiden er ændret som følge af gode råd.

6. Sølvturneringen den 25. februar 2024:

Sven-Erik har udsendt en tidsplan. Bestyrelsen mødes den 24. februar 2024 for at sætte borde op og i det hele taget gøre klar til dagen efter. 

Der skal bestilles smørrebrød. Arrangementet skal koste 350 kr. 

Der skal findes sponsorer.

7. Evt.:  Intet.

Jette Brown

Emne: Referat af best.møde onsdag den 13.september 2023.

1. Evaluering af 1. spilledag:

   Alle er tilfredse med forløbet. Det gik meget fint.

   Der er lavet en turnusordning for at hjælpe Sven-Erik med at gøre klar til undervisning.

   Der skal sættes borde op og laves kaffe.

   20.9  -  Ida

   27.9  -  Hanne

   4.10  -  Birgitte

   11.10 -  Jette og Jens Ole

   25.10 - Ida

   1.11  -  Hanne

   8.11  -  Birgitte


2. Sølvturnering:

   Drøftelse vedr. afholdelse af en sølvturnering i Helsinge Bridgeklub den 25 februar 

   2024.

   Bestyrelsen besluttede at afholde en sølvturnering på ovennævnte dato og at arbejde       videre med ideen.

   Antal deltagere 60 spillere.


3. Budget v/kasserer.

   Orientering ved Hanne.

   Det blev besluttet, at IT-ansvarlig skal være kontingentfri.

   De skal være et deltagergebyr ved både jule- og sæsonafslutning.


4. Sidste Nyhedsbrev fra DBF:

   Det indeholder en artikel om "Det nationale partnerskab mod ensomhed."

   Jens-Ole kontakter Ældresagen og DBF m.h.p. evt. nye kursister eller spillere.

   Birgitte sender Nyhedsbrevet ud til bestyrelsen.


5. Vinpræmier:

   Drøftelse, hvorefter bestyrelsen besluttede følgende:

   Spilles der en turnering på kun en aften, skal der være en vinpræmie til vinderen.

   Ved efterfølgende enaftensturneringer skal det være vinderpar nr 2, der modtager en 

   flaske.

   Næste gang bliver det trediepladsen o.s.v.


   Den igangværende turnering strækker sig over 4 aftener. Bestyrelsen har besluttet:

   1. Vinderne skal have en flaske hver.

   2. En flaske til det par med den bedste handicapforbedring.

   3. En flaske til parret på sidstepladsen.


Hvis vinderne også skulle have den bedste handicapforbedring går præmien til det par med den næstbedste handicapforbedring.

Bestyrelsen vil evaluere på det, når den første turnering er færdig.


Evt. Birgitte vil gerne deltage i kursus om  computeropsætning .


Jette

Referat af bestyrelsesmøde den 16. august 2023 kl. 19.

1. Medlemsstatus:

Orientering og drøftelse af situationen pt.  - Bestyrelsen vil arbejde på at få flere medlemmer.

2. Undervisning:

7 nye medlemmer er tilmeldt. Efter jul forventes de at kunne begynde at spille i klubben i egen række.

3. Turneringsplan:

Turneringsleder har lavet en turneringsplan, som blev vedtaget.

Drøftelse af holdsammensætning. Medlemmerne skal inddrages i beslutningen om hvilke kriterier, der skal ligge til grund for sammensætningen af et hold.

4. Klubregler:

Ændring af klubregler skal vedtages på en generalforsamling. - Bestyrelsens forslag til ændring af nuværende klubregler lægges på hjemmesiden indtil næste generalforsamling, hvor de skal endeligt vedtages.

5. Arrangementerne den 23. og 30. august:

Drøftelse af aftenens indhold, som Formanden ved skrivelse formidler til klubbens medlemmer.

Medlemmerne og andre interesserede skal tilmelde sig arrangementerne ved tilmelding til Turneringsleder. Relevante oplysninger kan  findes på klubbens hjemmeside samt på Facebook.

Bestyrelsen mødes kl. 18 begge dage.

6. Regnskab:

Dette skal være et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde.

Orientering om årets indtægter og udgifter. - Drøftelse af muligheden for en Sølvturnering - evt. den 25 februar 2024.

7. Nøgler.

Nøgler registreres personligt på biblioteket for et år ad gangen. 

Formand, kasserer, turneringsleder, forplejningsansvarlig samt sekretær har hver et sæt nøgler.

8. Lager:

Der er gjort status, og Ida har styr på diverse beholdninger

9. Forplejning ved bestyrelsesmøder:

Når bestyrelsesmøder afholdes privat, betaler klubben 100 kr. pr. gang for forplejning. Dette er gældende fra 12. juni 2023.

10. På klubaftener er kaffe gratis. Andre drikkevarer koster 10 kr. pr. genstand, som betales via Mobile Pay.

11. Evt.:

Formand sørger for at undervisningslokalet/salen er booket fra 16.30 om onsdagen.

Oprydning i skabe finder sted den 23. august.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13. september kl. 17.30.


Jette Brown

Bestyrelsesmøde mandag den 12. juni 2023 kl. 19.00 hos Ida


1.Evaluering af Kulturnat.

Bestyrelsen var enige om, at vores deltagelse var en succes. Vi deltager igen næste år.

Stedet, vi stod, var udmærket, men vi drøftede muligheden for et andet sted til næste år.

2. Sommerbridge.

Bestyrelsen var enige om, at spille sommerbridge de sidste to onsdage i august.

Det skal være gratis og åbent for alle, der har lyst til at spille. Der skal være vinpræmier.

Tilmelding til turneringsleder på hans mailadresse.

3. Opsætning af plakater => Drøftelse og fordeling af opgaver.

4. Inddragelse af Facebook.

I august måned lægges klubbens spilledage m.m. på nogle passende Helsingegrupper på Facebook.

Birgitte og Hanne samarbejder om det.

5.Presseomtale => Birgitte kontakter pressen i lokalområdet m.h.p. omtale af klubben.

6. Klubaftnerne => Drøftelse af hvorledes vi kan gøre spilleaftnerne hyggelige. Diverse input:

Gratis kaffe og chokolader.

Vin, øl og vand skal fortsat koste 10 kr.

Formand byder velkommen hver gang.

Medlemmer fremhæves i tilfælde af fin placering ved deltagelse i turneringer.

Medlemmerne skal på skift deltage i bordopstilling og kaffebrygning.

Et medlem fra bestyrelsen skal være til stede, når bordopstillerne kommer.

Man opfordres til at vente med at tage hjem til resultatet er læst op.

7. Hilsen til medlemmer.

Birgitte sender en hilsen til nuværende og tidligere spillere. Sven-Erik sender en hilsen til nye navne.

8. Evt. => Fremover skal der betales med Mobile Pay nr.: 3747ku

Jette laver en planche med priser og mobile nr. til at lægge på bordet.

Således husket af Jette

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 14. maj kl. 14.

Til stede var hele bestyrelsen.

Dagsordenen:

1. Opgaver i forbindelse med deltagelse i Kulturnatten i Helsinge den 2. juni 2023.

2. Kursus i vores nye mailadresser.

3. Den nye Hjemmeside.

4. Det videre forløb.


1. Opgaver i forbindelse med Kulturnatten:

Birgitte og Jette havde lavet plakater/flyers til henholdsvis hvervning af nybegyndere og erfarne spillere.

Der blev foretaget nogle få ændringer af tekst på plakater og flyers, hvorefter de blev accepteret.

Til Kulturnatten laver Birgitte følgende: 50 stk i A5 størrelse på almindeligt papir samt 5 stk. i A4 størrelse til ophæng.

Til Kulturnatten laver Jette følgende: 50 stk i A5 størrelse på almindeligt papir samt 5 stk i A4 størrelse til ophæng.

Stativ med lagen til ophæng blev droppet, da vi anskaffer en Roll Up.

Jette skriver til medlemmerne og underretter dem om bestyrelsens deltagelse i Kulturnatten. De opfordres til at deltage eller kigge forbi.

Jette undersøger muligheden for "kortballoner". Giver besked til Hanne den 15. maj.

Ida sørger for bord, stole, kort og meldekasser samt øl og vand. Birgitte sørger for kaffe samt et telt, og Jette kommer med en kage.

Mødetid på Kulturnatten: Ca. kl. 17.

2. Kursus i vores nye mailadresser:

Sven-Erik gennemgik oprettelsen af de nye adresser, som fremover skal bruges af bestyrelsen ved den interne kommunikation. Det blev besluttet, at mails til bestyrelsen også skal tilgå turneringsleder.

3. Ny Hjemmeside:

Sven-Erik arbejder på en ny hjemmeside, som vi blev præsenteret for og accepterede. Hanne tog billeder af bestyrelsen, som skal lægges på hjemmesiden..

4. Det videre forløb:

Nyt bestyrelsesmøde den 12. juni hos Ida, hvor Kulturnatten evalueres. Samtidig skal vi drøfte, hvordan vores videre forløb skal være.


Således husket af JetteGeneralforsamlingsreferater

Referat af den ordinære generalforsamling i Helsinge Bridgeklub onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00.
1.
Valg af dirigent: Jens-Ole Andersen
Valg af referent: Jette Brown
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han gennemgik dagsordenen iflg. klubbens vedtægter.
2.
Formanden aflagde sin beretning, hvorunder følgende emner blev kommenteret:
Sidste års generalforsamling.
Ny bestyrelse - ny klubkultur: Gratis kaffe og chokolade på spilleaftener. Der lægges vægt på hyggeligt samvær for alle.
Kendskab til klubben ved bestyrelsens tilstedeværelse på kulturnatten. Flyers blev uddelt. Forskellige steder i distriktet var der
opsat plancher med orientering om klubben.
Ny hjemmeside
2 gange Sommerbridge i august måned.
Undervisning for begyndere.
Juleafslutning.
Afholdelse af sølvturnering med stor succes.
Introduktion af Bridge+More.
Turneringslederen blev rost for sin store indsats i løbet af året og fik overrakt en gave.
Tak til de enkelte medlemmer af bestyrelsen for den indsats, de hver især har gjort i løbet af sæsonen.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
3.
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren, der redegjorde for et spørgsmål om gebyrer.
Regnskabet blev godkendt.
4.
Kassereren foreslog en kontingentstigning på 100 kr. gældende for primære medlemmer, sekundære medlemmer samt for modtagere
af undervisning i klubben.
Forslaget blev vedtaget.
Man bedes indbetale på klubbens bankkonto, der står nævnt på hjemmesiden.
5.
Bestyrelsens forslag vedr. ændring af klubregler blev gennemgået af formanden. Reglerne blev vedtaget, og de lægges op på
hjemmesiden.
6.
Valg af formand: Birgitte blev genvalgt for 2 år
Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Jens-Ole og Jette blev genvalgt for 2 år.
7.
Valg af ny revisor: Jette Gram Elvekjær blev valgt
Valg af revisor suppleant: Anne-Merete Sørensen.
8. Evt.
Der arrangeres sølvturnering den sidste søndag i februar 2025.
Alle opfordres til at deltage i Kulturnatten den 7. juni.
Jette Brown/Referent

Referat af generalforsamling i Helsinge Bridgeklub d. 26. april 2023

1. Valg af dirigent – valg af referent

Jens Ole Andersen blev valgt til dirigent og Vibeke Skat-Rørdam til referent. Herefter erklærede dirigenten Generalforsamlingen lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning.

Formanden Anne Hegelund havde for nylig meldt sig ud af foreningen, hvorfor den fungerende formand, Rikke Krøncke, aflagde beretning.

Beretningen kan læses i sit fulde omfang på foreningens hjemmeside.

Dirigenten oplyste, at Dorthe Frost havde indsendt to forslag til generalforsamlingen, men da Dorthe sidenhen havde meldt sig ud af foreningen, spurgte dirigenten, om der var andre, der ønskede at overtage disse forslag. Mogens Nielsenønskede at overtage forslag nr. to. Derefter åbnede dirigenten for kommentarer.

Der blev optalt, at der nu er 13 medlemmer tilbage i foreningen. Der var tilslutning til, at der skulle gøres en stor indsats for at skaffe flere medlemmer, og at man skulle tale klubben op. Der skulle udarbejdes en plan og der fremkom flere forslag til at styrke klubben, således at man kunne komme op på 24 medlemmer. Der var bred enighed om at foreningen skulle fortsætte.

Derefter blev beretningen taget til efterretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskabsføreren gennemgik regnskabet og opfordrede til, at bestyrelsen overvejede at hæve prisen på drikkevarer, så denne post ikke kommer til at give underskud.

Regnskabet blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent for 2023–2024.

Det blev besluttet af fortsætte kontingentet uændret, således at primære medlemmer betaler kr. 700, mens sekundære medlemmer betaler

kr. 440.


5. Forslag.

Dorthe Frost havde indsendt forslag om at afholde et kursus for foreningens medlemmer, under forudsætning af at foreningen blev nedlagt. Forslaget faldt, idet foreningen fortsætter.


6. Valg til bestyrelsen

Til formand blev Birgitte Rosenquist valgt for 1 år ifølge vedtægterne

Til medlemmer blev Ida Kjærgård genvalgt for en 2 årig periode

Jette Brown og Jens-Ole Andersen fortsætter for en 1 årig periode.

Hanne Brøndum Larsen blev valgt ind for en 2 årig periode

Til posten som kasserer blev Hanne Brøndum Larsen valgt.


7. Valg af revisor og revisor suppleant

Niels Hammerich og Jytte Syndberg blev genvalgt


8. Eventuelt.

Kit Philipson takkede for mange gode år i klubben.

Jette Brown rettede tak til Sven-Erik Larsen for hans indsats som turneringsleder samt til Erik Borgen, som trådte til, når der var behov for det. Desuden var der en tak til Ida Kjærgård, der kunne fejre 25 år i Helsinge Bridgeklub. Desuden blev der rettet en tak til dirigenten og referenten.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og gav ordet til den nye formand, som takkede for valget.30.4.23/vsr